اعضاباشگاه کشاورزان استان کرمان از ۵۰۰۰ نفرعبورکرد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:
محمدمحسن قاسمی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان ،ازعبور اعضاء باشگاه کشاورزان استان کرمان ازمرز۵۰۰۰ نفر خبرداد
وی اعلام کرد ازابتدای راه اندازی باشگاه کشاورزان دراستان کرمان ۱۴۰ مورد توصیه هواشناسی کشاورزی درسامانه ۱۵۵۹ بارگذاری و ۶۰ مورد آزمایش خاک برای اعضاء انجام شده است

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید