کشف 12.5 تن کود تقلبی در یکی از انبارهای استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین:

بـا توجه به اطلاعات به دست آمـده مبنی بر وجود مقداري کود شـیمیایی تقلبی در یکی از انبار های واقع در شهرسـتان بوئین زهرا، با هماهنگی مسـئول حراست این مـدیریت بـا عوامـل محـترم نیروی انتظـامی استان و اعزام بـه محـل مـورد نظر ، مقدار 250 کیسـه 50 کیلـویی کود شیمیایی تقلبی سوپر فسفات تریپل با نشان تجاري شرکت خدمات حمایتی کشاوري کشف شد.

صـورتجلسه مربوطه تنظیم و پرونـده قضـایی براي متهـم در مراجع قضایی تشکیل گردید.

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید