بازدید گروه پایش و نظارت بر توزیع کودهای شیمیایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب کرمان ( جیرفت ) 

بازدید کارشناسان گروه پایش از مرکز خدمات آسمینون (شهرستان منوجان ) در مورخ 99/7/22  

در این بازدید نظارت بر توزیع کودهای شیمیایی و نحوه توزیع کودها بر اساس پهنه بندی بررسی و موارد و نکات لازم توضیح داده شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید