حاصل خیزی خاک

چگونگی حاصل خیزی خاک را بهبود ببخشیم؟

به گزارش  روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی  استان گلستان در خصوص این که حاصل خیزی خاک را بهبود ببخشیم  به موارد ذیل اشاره کرد:1- تناوب زراعی با کشت مخلوط متوازن2-شیوه مناسب شخم3-حفاظت خاک با پوشش گیاهی4-مدیریت خوب مواد غذایی5- تغذیه متوازن و حفاظت از  موجودات کرم خاکی

 هزارجریبی به کارگزاران توصیه نمود: این مهم را از طریق سامانه یارگر به کارگزاران اطلاع رسانی نمایند تا اقدام شایسته نسبت به فرهنگ سازی آن بین کشاورزان بعمل آید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید