توزیع کود پتاسه

توزیع برش شهرستانی1371تن کود پتاسه برای کشت محصولات پائیزه در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ، عنصر پتاسیم در تغذیه گیاهی به عنوان کیفیت لقب گرفته است که در اثر کشت و برداشت محصولات زراعی در سالیان متمادی ذخیره این عنصر در خاک های مناطق استان کاهش یافته است که ضرورت دارد کشاورزان همراه با مصرف کود های فسفر، ازت  از کود پتاسیم در مزارع استفاده کنند  در ادامه افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون2166تن انواع  کود پتاسه شامل کلرور پتاسیم و سولفات پتاسیم تامین شده است که  بخشی  از آن توزیع   و مابقی به میزان 1371 تن  توسط  مدیریت   زراعت   سازمان  برای   کشت  محصولات  پائیزه    برش شهرستانی شد.  و خاطر نشان کرد: گیاه برای جذب آب توسط ریشه و تعادل جذب عناصر غذایی به پتاسیم نیازدارد که در نهایت استفاده از کود پتاسیم موجب افزایش کیفیت و عملکرد محصول، کاهش تنش سرمازدگی و خشکی، افزایش مقاومت گیاه در مقابل آفات و بیماری ها و افزایش راندمان آبیاری می شود. و به کشاورزان توصیه نمود  این کود را رابراساس آزمون خاک  ونیاز گیاه مصرف نمایند و تاکید کرد: مصرف پتاس به  صورت سولفات نقش مهمی در متحمل کردن گیاه به شوری و کاهش شوری دارد ودر اراضی شور از مصرف کود کلرور پتاسیم خودداری شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید