بازدید گروه کارشناسی

بازدید گروه کارشناسی و تخصصی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان از راه اندازی خط تولید کود سوپر فسفات ساده گرانوله شرکت کیمیا کود گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

 حمید  هزار  جریبی  مدیر  شرکت خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان  از  بازدید جمعی از گرو ه  کارشناسی و تخصصی شرکت از بخش های فنی، بازرگانی و حراست  از راه اندازی خط تولید کود سو پرفسفات ساده گرانوله شرکت کیمیا کود گلستان  خبرداد هزار جریبی تصریح کرد: شرکت کیمیا کود گلستان با برند گلسار شیمیایی بر اساس قرارداد تامین و خرید کود سوپر فسفات گرانوله با شرکت خدمات حمایتی کشور متعهد گردید کالای مذکور را با هماهنگی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان و براساس  زمان بندی اعلامی ومفاد قرارداد به میزان3000 تن تولید نماید  بر اساس این  قرارداد برای تولید هر تن کود سوپرفسفات ساده گرانوله700  کیلوگرم خاک فسفات در اختیار شرکت تولید کننده قرار می گیرد در این بازدید با  برگزاری جلسه پیرامون حفظ و نگهداری مواد اولیه، بسته بندی کود شیمیایی و شرایط تامین و فروش  کود بحث و تبادل نظر شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید