حضور کارگروه تخصصی بذر شرکت خدمات حمایتی کشور در جلسه کمیته فنی بذر گندم در استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان: 

جلسه کمیته فنی بذر گندم در دفتر معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان با حضور معاونت محترم،  مدیرفنی و بهبود کیفیت بذر و نهال  و مدیریت بازار یابی و امور مشتریان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ، مدیریت زراعت  سازمان  جهاد کشاورزی  استان ومعاونت فنی و تولیدی و رئیس اداره بذر وونهال شرکت استان به منظور بررسی روند توزیع گندم و همچنین بکارگیری کلیه تمهیدات لازم در راستای توزیع بذر کامل تشکیل شد وپس از بحث و تبادل نظر موارد ذیل مطرح و  یا تصمیم گیری هایی اتخاذ گردید:

1- حدود800  تن بذر از ارقام  و طبقات مختلف شامل احسان، مروارید، گنبد وجود دارد، لذا باید به فوریت توزیع گردد؛

2- استفاده از اهرمی مناسب  توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزری، به منظورکاهش قیمت بذور سنواتی در شرایط خاص. جهت  ایجاد فضای رقابتی  با 16 شرکت تولید کننده بذر در استان .

3- هماهنگی های لازم به منظور انتقال  بذر گندم68 تن رقم گنبد گواهی شده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به استان مازندران توسط معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان بعمل  آید،

4- علی رقم افزایش قیمت ها در ملزومات بسته بندی بذر، ضدعفونی و بذر مال، لیکن نباید در کیفیت کار اثرگذار باشد.

5- جدول برش توزیع شهرستانی بذر کارگزاران توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان در اسرع وقت به مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستانها اعلام گردد.

6- پی گیری مستمر روزانه گزارش توزیع بذر توسط شرکت استان

7-  مقرر گردیدشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ، بصورت روزانه گزارش توزیع بذر را به کمیته فنی و بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور و مدیریت زراعت سازمان اعلام نماید.

8-  مقرر گردید مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی،آخرین تغییرات ایجاد شده در قیمت پایه فروش بذر گندم  با استفاده از بذر مال روی را به شرکت استان اعلام فرماید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید