بازدید مدیران بازاریابی و امور بذر ازاستان مازندران

 

مدیران بازاریابی و امور مشتریان و بذر و نهال از استان مازندران بازدید و از نزدیک در جریان تامین و توزیع نهاده های کشاورزی بخصوص مانده بذور موجود در انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سطح استان شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران مهندس شعبانی مدیر بازاریابی و امور مشتریان و مهندس مسعودی فر مدیرامور بذر ونهال همچنین در این بازدید ضمن شرکت در جلسه سازمان جهادکشاورزی استان مازندران با مدیران مرتبط با تامین و تدارک بذور دیدار و برتسریع روند توزیع بذور گندم وجو  مورد نیاز استان از محل بذور تهیه شده و سنواتی موجود در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تاکید کردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید