بازدید از مزارع ارزن بذری استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی:

در تاریخ 97/07/17  معاون محترم مدیریت امور بذر و نهال ستاد مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از مزارع ارزن بذری استان خراسان جنوبی بازدید نمود. در سال زراعی 97 حدود 11 هکتار ارزن رقم باستان از طبقه مادری کشت گردیده است که پیش بینی می شود حدود 30 بذر گواهی شده استحصال گردد.شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی به عنوان تنها تولیدکننده بذر ارزن در سطح کشور برای سومین سال به تولید بذور اصلاح شده ارزن اقدام نموده است.                                                      

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید