اجرای حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع در استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس:

بنا به دستورالعمل های صادره و ابلاغی جهت استقرار میز خدمت در ادارات برای ارائه خدمت بهتر به مردم، افزایش اعتماد، رضایت عمومی و کاهش زمان رسیدگی ؛ شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس نیز در راستای اجرای طرح مذکور همه خدمات مورد نیاز ارباب رجوع ،به صورت یکجا و متمرکز در طبقه همکف این شعبه توسط مطلع ترین کارشناسان اداره به ارباب رجوع ارائه می شود . با آغاز اجرای این طرح مراجعات به بخشها و واحدهای مختلف شرکت حذف گردیده و ارباب رجوع درگیر فرآیند بررسی درخواست خود نخواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید