جلسه بازگشایی پاکات پیشنهادی استعلام بهاء کیسه گیری استان خراسان شمالی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی:

جلسه بازگشایی پاکات استعلام بهاء واگذاری عملیات کیسه گیری کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل (فله) از انبارهای سازمانی مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی برگزار شد. در این جلسه با توجه به سه فقره پیشنهاد قیمت از طرف شرکت کنندگان و همچنین با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت ، شرکت حسابگران بی نیاز شرق با مناسب ترین نرخ پیشنهادی به عنوان برنده نفر اول استعلام بهاء اعلام گردید.

لازم به ذکر است این مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) سه بار انجام شد که به دلیل نرخ بالای شرکت کنندگان مورد تایید قرار نگرفت .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید