تأمین و توزیع کود شیمیایی استان همدان

تأمین و تدارک 43600 تن انواع کود شیمیایی در 6 ماه اول سالجاری در استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

مقدار  چهل و سه هزار 600 تن انواع کود شیمیایی از ابتدای سالجاری تا پایان شهریورماه برای استان همدان تأمین و تدارک شده است.

این خبر را آقای بهروز الیاسی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان اعلام کرد و گفت از مقدار حدود چهل و سه هزار 600 تن انواع  کود شیمیایی تأمین شده در 6 ماه ابتدایی سالجاری برای استان همدان، مقدار سی و پنج هزار تن کود شیمیایی ازته، سه هزار و 340 تن کود شیمیایی پتاسه و پنج هزار 240 تن کود شیمیایی فسفاته بوده است.

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان افزود از چهل و سه هزار 600 تن انواع کود شیمیایی تأمین شده برای استان همدان مقدار بیست و نه هزار 600 تن کود شیمیایی ازته، 337 تن کود شیمیایی فسفاته و یکهزار و 480 تن کود شیمیایی پتاسه بین کارگزاران و عاملین فروش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید