بازدید گروه پایش از فروشندگان خارج ازشبكه شهرستان دشتستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

آقای مهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر خبر داد:

گروه كنترل و پایش روز سه شنبه مورخ هشتم مهر ماه سال جاری، از فروشندگان خارج ازشبكه در شهر برازجان مرکز شهرستان دشتستان بازدید کردند.

ایشان افزود: در این بازدید مواردتخلف مشاهده نشد. آقای مهندس رضائی از کشاورزان استان بوشهر خواست برای تهیه کودهای مورد نیاز به نزدیک ترین کارگزاری های مجاز شرکت خدمات حمایتی کشاورزی که اسامی و مشخصات آن ها در تمامی مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان ها موجود می باشد مراجعه نمایند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید