جلسه هم اندیشی و نشست مشترک سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان با معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گنبد

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان:

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان به اتفاق  کارگروه تخصصی فنی و بازرگانی نشست صمیمی  با معاون رئیس سازمان جهاد کشاورزری استان و مدیر  جهاد کشاورزی شهرستان داشتند در این جلسـه آقـای مهندس نـورا مدیر محـترم جهاد کشاورزی شهرستان  ضـمن عـرض خـیر مقدم گویی ضمن اعلام دغدغه و چالش اصلی جامعه کشاورزی  امروز ، تامین نهاده های کشاورزی بخصوص  تامین کود شیمیایی اظهار داشت: آرامش  حاکم  برجامعه کشاورزی در زمان  کاشت محصولات  در سیکل زراعی بهاره و پائیزه ناشی از  برنامه ریزی و تصمیم گیری و اقدام به موقع در  درسطح ملی و استانی بوده که هیچ گونه دغدغه و نگرانی در  نقاط شرق استان دیده نشده که غفلت در آن می توانست عواقبی را در برداشته باشد ضمن این که درراندمان محصول تاثیر منفی داشته باشد  وی در ادامه افزود: با عنایت به کشت پائیزه، زمان بازرگانی و انجام کار درمرحله کاشت را متراکم  می نماید و توانمندی و چابکی لازم استان  را می طلبد و  تا جهت برون رفت در این بخش نیزتدابیر لازم  اندیشیده شود و کود نیز به اندازه کافی و مورد نیاز کشاورزان تامین گردد.در ادامه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گنبد و سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان  ، به بیان دیدگاه ها ، تشریح فعالیت ها و بحث و بررسی مسائل و مشکلات موجود  در  وضعیت کود های شیمیایی پرداختند .  و همچنین بازدیدی هم از انبار بذر مدیریت گنبد هم داشتندو مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گنبد تاکید داشتند جهت افزایش حجم کیسه گیری و  تخلیه سریع کامیونها و رفع فوری کود در مناطق پرمصرف شهرستان، انبار مذکور را نیز  در مقطعی چند ماهه بصورت امانی در اختیار شرکت قراردهد و سرپرست شرکت  نیز  ازمساعدت و تعامل مدیریت شهرستان گنبد، ابراز رضایت و خرسندی نمود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید