گزارش بازرسی و کنترل کیفی انبارکارگزاری توزیع کود در شهرستان رودان-استان هرمزگان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان:

در تاریخ 96/07/16 و در راستای اجرای دستورالعمل نظارت بر انبارهای کارگزاران، نماینده مدیریت استان هرمزگان ازانبار تحت پوشش این مدیریت در شهرستان رودان بازدید داخلی به عمل آورده و به بررسی مواردی از جمله نصب نرخ نامه مصوب، حواله های صادره توسط مراکز جهاد و مدیریت ها در بخش ها و شهرها، دفاتر ثبت و فروش کارگزاران، شماره ثبت کودی، موجودی انبار، وزن کیسه ها و کیفیت کود وکیسه های کود پرداخته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید