درج خبر سفر آقای حمید رسولی مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به بندرعباس در روزنامه دریای اندیشه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان 

خبر سفر آقای حمید رسولی مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به بندرعباس در روزنامه دریای اندیشه درج شد

http://www.daryayeandisheh.ir/news/mdraaaml-shrkt-khdmat-hmat-kshaorz-kshor-tozaa-3-hzar-o-600-tn-korh-aorh-ta-paan-sal-kshaorzan-ngran-tamn-kodha-shma-nbashnd

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید