جلسه مدیر با کارشناسان رصد و پایش

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان

جلسه مدیر با همکاران و کارشناسان رصد و پایش کودهای شیمیایی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان در خصوص افزایش نظارت و پیگیریهای قانونی و همکاری با سایر دستگاههای نظارتی که امروز مورخ پنجم مهرماه نود و نه در دفتر مدیر شعبه برگزار گردید.جلسه مدیر با همکاران و کارشناسان رصد و پایش کودهای شیمیایی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان در خصوص افزایش نظارت و پیگیریهای قانونی و همکاری با سایر دستگاههای نظارتی که امروز مورخ پنجم مهرماه نود و نه در دفتر مدیر شعبه برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید