انجام همزمان بوجاری بذور گندم وکیسه گیری کود فله درانبارهای استان کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:
عملیات بوجاری بیش از ۷۰۰ تن انواع بذور گندم وجو و کیسه گیری بیش از ۶۰۰ تن کود فله سوپرفسفات تریپل جهت تامین بذر مورد نیاز مناطق سرداستان کرمان و تامین کود فسفاته کشاورزان در انبارهای تحت پوشش استان کرمان در حال انجام می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید