تامین عناصر غذایی خاک

تامین عناصر ضروری خاک در سبد کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

 حمید هزار جریبی  مدیر شرکت  خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان  با بیان  مطلب گفت : برای تامین عناصر ضروری خاک و گیاه و افزایش حاصلخیزی خاک معمول ترین کار دادن عناصر غذائی تحت عنوان کود است که دارای دو نوع کود آلی و شیمیایی است این کود ها شامل کود نیترات آمونیوم سولفات ، اوره و سوپرفسفات ساده درسبد کود یارانه ای و کود های کلرور پتاسیم، سولفات پتاسیم، فسفات دی آمونیوم، سوپرفسفات تریپل با ارز نیمیایی و کود های آلی درسبد کود های غیر یارانه ای در قالب عقد تفاهم نامه با شرکت های تولید کننده کود بین کشاورزان توزیع می شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید