توزیع کود

توزیع کود شهریور ماه سال 99 در شهرستان اردبیل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل

مقدار 99920 کیلو گرم کود شیمیایی اوره به ارزش ریالی 930009000 در شهریور ماه سال 99 بین کارگزاران کود شهرستان اردبیل توزیع شد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید