بازدید از انبار شهرک روزیه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر استان سمنان فرمودند:

آقای مهندس رسولی به اتفاق همکاران استان از انبار 7000 تنی در حال ساخت شهرک روزیه در استان سمنان بازدید به عمل آورده و از نزدیک مراحل ساخت انبار را مشاهده کردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید