کیسه گیری و حمل کودهای اوره و سوپرفسفات تریپل

    به گزارش واحد بازرگانی استان آذربایجان غربی: از مقدار ۲۸۰۰ تن کود سوپرفسفات تریپل و اوره ارسالی از مبادی بندرعباس و بندرامام مقدار 1000 تن سوپر فسفات تریپل و 1000 تن اوره در انبارهای استان کیسه گیری و به کارگزاران فروش حمل و تحویل گردیده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید