بازدید دوره ای به عمل آمده از کارگزاران شهرستان آرادان و گرمسار

به گزارش روابط عمومی شزکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان:

1- تذکر در خصوص عدم نگهداری و فروش نهاده های کشاورزی سایر تولید کنندگان

2- تذکر در خصوص ثبت دقیق مشخصات بهره برداران به هنگام دریافت کودهای یارانه ای در سیستم اینترنتی

3- توضیح در خصوص مزایای استفاده از سامانه 1559

4- توضیح و آموزش به کارگزاران در خصوص نحوۀ صحیح نمونه برداری از کیسه های کودهای یارانه ای وارد شده به انبار کارگزاری ها

5- نظارت بر قیمت فروش کودهای یارانه ای در همۀ کارگزاری ها

6- نمونه برداری از دو محموله کود اوره در محل کارگزاری ها

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید