تعیین مدیران پروژه نظارت استانی

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت حسابرسی و بازرسی:

براساس بخش ششم دستورالعمل کنترل ونظارت برعرضه کودهای کشاورزی ابلاغیه تعیین مدیران پروژه نظارت استانی طی نامه شماره 12754تاریخ 97/06/14 به شرکتهای خدمات حمایتی استانهای کشور ارسال گردید وبراساس آن در32 استان کشور مدیران پروژه نظارت ازسوی مدیران شعب استانی تعیین گردیدند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید