تامین و تدارک کود شیمیایی مورد نیاز بخش کشاورزی

ورود کشتی حامل خاک فسفات

گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی

کشتی اسکیپرز حامل 20022 متریک تن خاک فسفات در ساعت 19 به تاریخ 99/6/28 در بندر امام خمینی پهلو گرفت ودر حال تخلیه محموله می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید