بازدید از واحد تولید کننده کودهای شیمیایی قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم در ادامه اجرای نظام کنترل کیفی واحدهای تولید کننده در استان در تاریخ 97/7/11 از واحد تولیدی شیمی اکسیر بوستان بازدید و از پارت 10 تولیدی کود نمونه برداری و جهت آنالیز و آزمایش به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های شرکت  خدمات حمایتی کشاورزی واقع در استان البرز، ارسال گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید