گزارشات واصله و نظارت و پایش مستمر عملیات توزیع کود

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی:
آقای مهندس وظیفه دان مدیر محترم خراسان رضوی: با عنایت به گزارشات واصله و نظارت و پایش مستمر عملیات توزیع کود در سطح استان یک مورد فروش کود تقلبی، کشف و پرونده‌ای نیز در همین خصوص به مراجع ذیربط ارجاع گردیده است.ایشان در ادامه فرمودند: به جهت کنترل کیفی کودهای وارده به انبار کارگزاران تعداد ۲۲ نمونه کودی طبق ضوابط تهیه و جهت انجام آنالیزهای کنترل کیفی به مرکز تحقیقات  کاربردی نهاده ها ارسال گردیده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید