جلسه نظارت بازار کود استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

مدیر استان سمنان از تشکیل جلسه ای با جانشین رئیس سازمان،آقای مهندس طاهریان و کلیه اعضاء پیرامون نظارت بر توضیع کود و تنظیم بازار خبر داد

ایشان با اعلام این مطلب افزودند:

در این جلسه مقرر شد همچون گذشته کلیه کشاورزان مراجعه کننده نسبت به خرید کود از طریق اطلاعات موجود در سامانه کنترل، و بعد از یاداشت مشخصات و اخذ اسناد نسبت به تحویل کود اقدام گردد،و چنان چه موارد مشکوک مشاهده شد،

جهت اقدام بعدی،به نزدیک ترین مرکز جهاد کشاورزی مراجعه تا نسبت به رفع مشکل اقدام گردد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید