سموم وارداتی

نمونه برداری سم کلرپریفوس

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی

مرحله اول نمونه برداری از تکنیکال سم کلرپریفوس خریداری شده از کشور چین با حضور نماینده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و نیز موسسه تحقیقات در تاریخ 99/6/3 در محل مجتمع شیمیایی آبیک انجام شد. مرحله دوم نمونه برداری از تکنیکال سم مذکور مورخ 99/6/11 در محل مجتمع یاد شده برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید