تامین وتوزیع کوددرشهرستان کنگاوراستان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس گودرزد حیاتی مدیر شرکت خدمات حمایت کشاورزی استان کرمانشاه اعلام کرد مقدار 45000 کیلوگرم کود نیترات امونیوم مخلوط با سولفات امونیوم جهت بهره برداران شهرستان کنگاور تامین و توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید