تعین کشتی جهت حمل کود اوره

تامین و تدارک کود شیمیایی مورد نیاز بخش کشاورزی

گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی

کشتی بهجت جهت حمل محموله 45000 تنی کود شیمیایی اوره در تاریخ 7 مهر 1399 تعیین گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید