تامین وتوزیع کوددرشهرستان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس گودرز حیاتی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه اعلام کرد مقدار 100/000 کیلوگرم کود نیترات امونیوم مخلوط با سولفات امونیوم جهت بهره برداران شهرستان کرمانشاه تامین و توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید