تامین وتوزیع کوددرشهرستان صحنه استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس گودرزحیاتی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه اعلام کردمیزان10000کیلوگرم کودنیترلت امونیوم مخلوط باسولفات امونیوم جهت بهره برداران شهرستان صحنه تامین وتوزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید