گزارش جلسه کمیته فنی بذر استان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان:

بنا به درخواست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان در ساعت 10 صبح مورخ 08/07/97 با حضور مدیریت و کارشناسان زراعت – مدیریت حفظ نباتات – نماینده مرکز تحقیقات کشاورزی استان – کارشناس نماینده موسسه تحقیقات گواهی بذر و نهال و رئیس سازمان تعاونی روستایی استان ، هم زمان جلسه کمیته فنی بذر و کمیته فنی کود در محل دفتر معاونت محترم بهبود تولیدات گیاهی تشکیل گردید و در خصوص سهمیه های استان – بخش نامه ها و دستورالعمل های جدید وزارتخانه در حوزه های تولید و تکثیر بذر و توزیع و حمل کود شیمیایی – وضعیت بذر و کود در سطح استان و برنامه انتقال تولید و تکثیر بذر از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی هرمزگان به بخش خصوصی و وضعیت بوجاری و فرآوری بذر ، بحث و تبادل نظر شد.در نهایت جلسه مزبور در ساعت 12 به پایان رسید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید