پایش و رصد کود شیمیایی شهرستان دورود

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان 

در مورخ 99.06.18 کارشناسان و بازرسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان جهت پایش و رصد و نحوه توزیع کودهای شیمیای از کارگزاران شهرستان دورود بازدید نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید