برگزاری جلسه کارگروه پایش دراستان کرمانشاه باحضورمدیرشرکت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

جلسه هماهنگی دررابطه بابازدیدوپایش درمحل دفترمدیریت شرکت استان باحضورمدیرومسئول بازرگانی کودوهمکاران گروه پایش برگزارشد.دراین جلسه گودرزحیاتی مدیراستان بیان کردضمن گزارش امارحمل کودازمبادی نظارت برروندصحیح توزیع نهاده های کشاورزی راامری ضروری دانستند ایشان خاطر نشان کردبا توجه به تغییرقیمت کودهای فسفاته وازته مواردی همچون وزن کیسه ها نمونه برداری ازکودهای ارسالی .قیمت فروش کودهاوصدورفاکتورتوسط عوامل نظارتی به صورت مستمرکنترل وانجام گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید