با حضور سفیر برزیل در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی انجام شد

همکاری در حوزه بازرگانی نهاده های کشاورزی بین ایران و برزیل

به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

در جلسه مشترکی که فی مابین مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، سفیر برزیل درایران، مدیران شرکت های پتروشیمی و با حضور همکاران اداره کل اموربین الملل و وزارت امورخارجه در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برگزار گردید. راه های توسعه روابط تجاری و تسهیل صادرات و واردات نهاده های کشاورزی با برزیل مورد بررسی قرارگرفته و تصمیمات مناسبی در این راستا اتخاذ گردید.

همین خبر در سایر رسانه ها

خبرگزاری اگنا: ایران و برزیل در حوزه بازرگانی نهاده های کشاورزی همکاری می کنند

وبسایت وزارت جهادکشاورزی: همکاری ایران و برزیل در حوزه بازرگانی نهاده های کشاورزی

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید