کیسه گیری کود فله در استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی:

 ارسال محموله های کود فله سوپر فسـفات تریــپل از مبادی به انبارهای اسـتان که پس از اخذمجوز لازم از دفتر مرکزی و اجرای تشـریفات و مراحـل قانونی انتخاب پیمانکار، فرآینـد عملیات کیسه گیری، توزین، بسـته بنــدی و صفافی کودهای مذکور در استان مرکزی در شهرستان  اراک ، ساوه و جاورسیان درحال انجام می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید