فروش 911 تن کود فسفاته و پتاسه ته انباری و ضایعاتی

کمیسیون معاملات استان سیستان و بلوچستان درخصوص مزایده فروش 911 تن کود فسفاته و پتاسه ته انباری و ضایعاتی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی به نقل از مهندس کدئی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان وبلوچستان ، با اهتمام ویژه و پیگیری جدی مدیر و کارکنان شعبه سیستان وبلوچستان پروانه سبز گمرکی کشتیهای وارده به لنگرگاه چابهار بنام پرشاد ، آرشام و مهنام توسط گمرک چابهار صادر گردید. و جلسه کمیسیون معاملات شعبه سیستان وبلوچستان درخصوص مزایده فروش 911 تن کود  فسفاته و پتاسه ته انباری و ضایعاتی برگزار که به دلیل اینکه قیمت پیشنهادی مزایده گران بیش از ده درصد پایین تر از قیمت کارشناسی تعیین شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری  بود  ، برنده نداشت و مقرر گردید که مزایده تجدید گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید