گزارش نمونه برداری از کودهای وارده به استان قم در شهریور ماه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم:

در راستای اجرای نظام کنترل و کیفیت کودهای وارده به استان و دستورالعمل های مربوطه، در شهریور ماه جاری تعداد 36 نمونه از کودهای وارده به استان اخذ گردید و جهت آزمایش و آنالیز به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی ارسال گردید .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید