گزارش بازدید از تولیدکنندگان کود شیمیایی استان قم در شهریور ماه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم:

در راستای اجرای نظام کنترل و کیفیت کودهای داخلی و دستورالعمل های مربوطه در شهریور ماه سال جاری تعداد 5 بار از تولید کنندگان مذکور و روند تولید آنها بازدید و تعداد 5 پارت نمونه جهت کنترل گرفته و گزارش گردید

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید