بازدید مسئول کامپیوتر و انفورماتیک ستاد مرکزی از استان مازندران

مسئول امور کامپیوتر و انفورماتیک ستاد مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در بازدید از استان مازندران در جریان چگونگی فعالیت های مرتبط با امور کامپیوتر و انفورماتیک شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران:

در این بازدید آقای مهندس ستوده نیا مسئول کامپیوتر و انفورماتیک در دیدار با آقای متقی معاون فنی و تولیدی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از نزدیک در جریان فعالیت های مرتبط با سیستم های کامپیوتری و انفورماتیک بخصوص در زمینه باشگاه کشاورزان وامور مالی و بازرگانی قرار گرفته و موارد مهم و اساسی را به کاربران یادآور شدند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید