تأمين كود اوره كشاورزان به قيمت 350000 ريال

.

به اطلاع كليه كشاورزان عزيز و زحمتكش كشورمان می رساند كود اوره مورد نياز كشاورزان جهت كود پاشی سرك به ميزان لازم توسط شركت خدمات حمايتی كشاورزی تدارك ديده شده است.

لذا لازم است جهت دريافت كود مورد نياز، به كارگزاران شركت خدمات حمايتی كشاورزی در سراسر كشور مراجعه و نسبت به دريافت كود اوره مورد نياز به قيمت )كيسه پنجاه كيلويي) 350.000 ريال معادل سی و پنج هزار تومان اقدام نمايند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید