برگزاری جلسه کمیسیون معاملات ، برای مناقصه ۲۵۰۰۰ تن حمل انواع نهاده های کشاورزی دراستان کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان: 
جلسه کمیسیون معاملات برای بازگشایی پاکات مناقصه حمل ونقل مقدار۲۵۰۰۰ تن  انواع نهاده های کشاورزی، امروز در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام گردید

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید