آزمایشگاه کنترل کیفی کود

دریافت10 بسته نمونه کود ارسالی از شعب شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج :

نمونه های کود ارسالی از مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان های سمنان، خراسان شمالی، یزد، مرکزی، اصفهان، مازندران و قزوین به تعداد10 بسته شامل کودهای اوره ، نیترات آمونیوم سولفات، TSP ، DAP و سولفات آمونیوم پس از کنترل وثبت و کد گذاری در واحد قرنطینه در تاریخ 22/05/99 تحویل آزمایشگاه کنترل کیفی کود مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید