ارسال نمونه کود اوره گرانوله به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر 

آقای مهندس شاپور رضائی سرپرست شرکت خبر داد:

در مورخ ۹۹/۰۵/۲۰، نمونه کود اوره گرانوله از محل تولیدات پتروشیمی عسلویه که در مورخ ۹۹/۰۵/۱۹، از سوی نماینده شرکت تهیه گردیده، به منظور آنالیز کنترل کیفی به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی ارسال گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید