توزیع 1355تن کود اوره از طریق تعاونی روستایی در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع 1355تن کود کشاورزی از نو