نحوه ی شناسایی و محاسبه ی نیاز کودی کشور

درمصاحبه با مشاور معاون وزیر در امورزراعت و عضوهیئت مدیره و معاون فنی و تولیدی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اعلام شد:

نحوه ی شناسایی و محاسبه ی نیاز کودی کشور

نحوه ی محاسبه ی نیاز کودی کشور براساس سطح زیرکشت و عملکرد مورد انتظار توسط موسسات تحقیقاتی مرجع انجام می گردد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آقای مهندس ملازاده مشاور معاون وزیر در امورزراعت و عضوهیئت مدیره و معاون فنی و تولیدی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در مصاحبه یی اعلام کردند برای محاسبه ی نیاز کودی کشور کلیه ی اطلاعات مربوط به سطح زیرکشت محصولات مختلف کشاورزی به همراه اطلاعات مربوط به عملکرد مورد انتظار از هر محصول طی گزارشی جمع بندی شده و به موسسه خاک و آب ارسال می گردد.

یک تیم تحقیقاتی با سطح علمی بسیار بالا در موسسه تحقیقات مزبور براساس مجموعه ی این اعداد و ارقام و محاسبات لازم بر روی آن ها طی گزارشی تحلیل و جمع بندی نهایی خود را در خصوص نیاز کودی کشور به انواع کودهای کشاورزی به معاونت زراعت اعلام می نماید در ادامه ایشان افزودند معاونت زراعت نیز با دریافت این اطلاعات به تحلیل مصرف انواع کودهای کشاورزی در سال های گذشته پرداخته و با توجه به منابع مالی و برنامه ی زراعی سال جدید، برنامه ی تامین و تدارک کودی کشور را تنظیم نموده و جهت اجرا به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ابلاغ می نماید.

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی براساس این برنامه ی ابلاغی و با درنظر گرفتن اولویت تامین از منابع داخلی نسبت به تامین کود اوره از شرکت های پتروشیمی داخلی و برگزاری مناقصات داخلی مختلف در مقاطع مختلف سال جهت تامین کودهای فسفاته و پتاسه اقدام نموده و به این طریق حدود 90% برنامه ی ابلاغی را از منابع داخلی تامین می نماید.

همین خبر درسایر رسانه ها:

اقتصادآنلاین: نحوه شناسایی و محاسبه نیاز کودکشور اعلام شد

پایگاه اطلاع رسانی اگنا: محاسبه کود مصرفی در بخش کشاورزی براساس سطح زیرکشت و عملکرد محصولات

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید