جلسه توجیهی گروه کنترل و پایش مواد کودی به منظور نظارت موثر و به موقع بر عملکرد کارگزاران و نحوه توزیع کود

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

روز شنبه مورخ ۹۹/۰۵/۱۱، جلسه ای با حضور سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر آقای مهندس رضائی، معاون شرکت و مسئولین گروه کنترل و پایش مواد کودی در محل دفتر سرپرست شرکت برگزار گردید.

در این جلسه آقای مهندس رضائی بر نظارت بیشتر و به موقع، بر نحوه توزیع کود و ثبت به موقع اطلاعات در سیستم توسط کاگزاران تأکید نمودند.

ایشان همچنین افزود: پیگیری های مناسب و دریافت نتیجه مطلوب موجب پیشبرد اهداف شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر و رضایت کشاورزان می گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید