برگزاری جلسه ستاد کود استان قم

جلسه ستاد کود استان در تاریخ 97/6/22 در دفتر معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی و با حضور ایشان و سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم و دیگر اعضا تشکیل گردید.

در این جلسه ضمن بررسی وضعیت کود استان و اظهار رضایت و تشکر از عملکرد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در تامین و توزیع کودهای شیمیایی و تاکید بر کنترل و نظارت بیشتر بر روند توزیع کودهای شیمیایی، دستورالعمل ابلاغی در کنترل و نظارت بر چرخه واردات کودهای کشاورزی از مرحله ثبت سفارش تا تحویل به کشاورزان و بهره برداران از محل ارز رسمی مورد بررسی قرار گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید